Huurtoeslag, niet vergeten aan te vragen.

 | 
Huurdersplatform Noord Drenthe
.::| Voorblad |::.    .::| Nieuwsbrieven |::.    .::| Contact |::. .::| Links |::.
 geachte bezoeker,
Navigatiemenu

Contact

Berichten

Overig


 

Welkom

De inwoners van Noord Drenthe en Groningen hebben met het Huurdersplatform daadwerkelijk een stem gekregen. Het platform die open staat voor uw ideeën, aandachtspunten en suggesties, die anders is dan de gevestigde politiek en niet bang is voor de mening van de burger! Een partij die in gezamenlijkheid een duidelijk geluid wil laten horen...uw en onze stem.

Het Huurderplatform wilt discussies over huurders zaken die ook u aangaan. Het publieke debat moet vanuit de samenleving in uw gemeente plaatsvinden. Een samenleving waar plaats is voor iedereen en ieders mening telt.

Spreekt dit geluid u aan? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Steun ons als lid, donateur of vrijwilliger en geef uw mening.

Onze dank voor het bezoeken van onze website. Hopelijk zien we u nog eens terug.

Werkgroep Automatisering en redactie 


Laatste 5 Artikelen

Titel: Persbericht

Lokale Monitor Wonen

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Afgelopen maandag werd de Lokale Monitor Wonen gepresenteerd door VNG, Aedes en de Woonbond. Dit instrument werd ontwikkeld zodat gemeenten deze databank kunnen gebruiken voor hun gesprekken met de corporaties. Ze moeten immers prestatieafspraken maken met de sociale verhuurders. Wat vooral opvalt aan de cijfers in onze regio is dat er belabberd weinig huurhuizen zijn: Tynaarlo 16% en Aa & Hunze 17,5%. Het landelijk gemiddelde is 30,3%; het gemiddelde in Drenthe is 25,3%. Deze 2 gemeente, samen met Westerveld (17,5%), hebben nog een inhaalslag te maken want gemeenten krijgen asielzoekers toebedeeld naar rato van het aantal inwoners, niet het aantal huurhuizen. In sommige korte straten wonen nu al drie of meer asielzoekers(gezinnen) wat de leefbaarheid van onze dorpen uiteraard niet bevorderd.

De belangenbehartigers van Woonborg in de gemeente Noordenveld, AH Woon, hebben blijk baar een luisterend oor gevonden want in deze gemeente zijn 20% huurwoningen. Huurdersplatform Noord-Drenthe,  belangenbehartigers voor het voormalige DGW, heeft niet zo'n voorkeurspositie. Ondanks dat heeft het Huurdersplatform bereikt dat de huren in onze dorpen sinds 2015 omlaag gaan. Hoe ze dat gedaan hebben, kunt u lezen op hun site https://www.huurdersplatformnoorddrenthe.nl/


Titel: Scheefwonen, bewust of onbewust.

Er is vanuit Den Haag geprobeerd om het zogenaamde 'scheefwonen' tegen te gaan waarbij echter een nieuw soort scheefwonen is ontstaan: mensen met een zeer laag inkomen die in te dure huurhuizen wonen. Aan dat laatste scheefwonen is iets te doen en het is de aak als gemeente om hier iets aan te doen. Welke aanpak daarvoor nodig is, simpel. Als dit wiel al uitgevonden is, is het slechts een kwestie van kopiëren. Bij Woonborg gaan de huurprijzen stapsgewijs omlaag: het streefhuurpercentage was 71% en zal stapsgewijs dalen tot per juli 2018 een percentage van 59% bereikt is.

http://www.woonborg.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2015/maart/Geen-huurverhoging-voor-huurders-met-laag-inkomen


Woonborg :: Geen huurverhoging voor huurders met laag inkomen Lees www.woonborg.nl
Woonborg neemt een grote stap als het gaat om betaalbaarheid. Dit jaar krijgen de meeste huurders van Woonborg geen huurverhoging. Het betreft de huurders met een ...

Op de site van Woonborg leest u dat het bestuur van AH Woon zichzelf op de schouder zou mogen kloppen vanwege deze prestatie maar ondergetekende mocht destijds met ditzelfde bestuur niet in discussie over het streefhuurpercentage. Dan komt Woonborg in de financiële problemen, werd ons verteld. Vervolgens zijn we, gedwongen,  dit en andere dingen gaan schrijven / e-mailen naar o.a. de gemeente Aa & Hunze en hebben we de gemeente vooral wakker geschud: als er te weinig betaalbaar woningaanbod is, moet de gemeente Huurtoeslag aanvullen zodat mensen niet beneden bijstandsniveau hoeven leven. In onze regio hebben we  destijds via Facebook-groepen mensen opgeroepen om bijzondere bijstand hiervoor aan te vragen. Dit hebben ze blijkbaar voldoende gedaan, gezien het resultaat.

Bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag:
Onze sociale zekerheidswetgeving gaat ervan uit dat er voldoende betaalbare woonruimte is voor mensen die op het minimum leven. Voor iemand in de bijstand is een kale huur tot € 409,92 betaalbaar omdat er 100% huurtoeslag verstrekt wordt over het gedeelte tussen € 231,87 en € 409,92 en de bijstand houdt rekening met € 231,87 aan huur. Er wordt gesteld dat het eigen keus is als je duurder gaat huren dan € 409,92. Echter als er onvoldoende betaalbaar woningaanbod is (€ 409,92 of goedkoper), heb je die keus niet en zou de gemeente bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag moeten verstrekken voor het deel tussen € 409,92 en de daadwerkelijke huur waar geen huurtoeslag voor verstrekt wordt. Kortom: als er onvoldoende betaalbaar aanbod is, is huurtoeslag als voorliggende voorziening wel passend maar niet toereikend. Dan voldoet zo'n aanvraag aan alle voorwaarden en kun je zo'n aanvraag niet afwijzen.

Doelstelling woningcorporaties:
Woningcorporaties hebben als doel woonruimte te verhuren, te onderhouden en nieuw te bouwen voor de doelgroep. De doelgroep betreft mensen met een inkomen tot € 35.739. Deze doelgroep bestaat echter in de meeste noordelijke gemeenten voornamelijk uit mensen met een inkomen lager dan € 22.100 en het merendeel daarvan heeft een uitkering (inkomen lager dan € 17.000). Voor mensen met een uitkering is de aftoppingsgrens € 586,68 (alleenstaande) / € 628,76 (meerpersoonshuishouden) veel te duur. Een alleenstaande met bijstand moet bijna € 15 per week bezuinigen op boodschappen met een kale huur van € 586,68 want je krijgt maar 65% huurtoeslag tussen € 409,92 en € 586,68. De 'misgelopen' 35% huurtoeslag veroorzaakt dus 'het nieuwe scheefwonen' wat we met z'n allen eigenlijk moeten voorkomen.

Woonlastenonderzoek:
In 2014 werd er in Noord-Drenthe een Woonlastenonderzoek gedaan door Companen. Hieruit bleek onder meer dat zo'n 60-65% van de huidige huurders van de corporaties rond moeten komen van een zeer laag inkomen (lager dan € 22.100). Als eerste stap is het voor de gemeente van belang om ook in kaart te brengen hoe de inkomens verdeeld zijn onder de huurders van de woningcorporaties. In Noord-Nederland hebben we immers hogere percentages van huurders met een zeer laag inkomen omdat we hogere werkloosheid hebben maar dat moet waarschijnlijk wel eerst (onafhankelijk) vastgesteld worden door een dergelijk onderzoeksbureau.

Overig:
De hoogte van de huur is van invloed op iemands afstand tot de arbeidsmarkt: om meer te verdienen dan je uitkeringsniveau, moet je meer inkomsten vergaren naarmate je duurder huurt. Met hoge werkloosheidscijfers in deze regio zijn betaalbare huren dus om meerdere redenen wenselijk. Dit soort maatregelen hebben volgens ons meer effect dan 'activering'.
Het lijkt ons daarnaast een goede zaak als we voedselbanken overbodig maken door passende huurprijzen te bieden aan de doelgroep. Passende huurprijzen zullen tevens minder schuldhulpverleningsvragen opleveren en ook minder aanvragen voor de WSNP.

Uw taak:
Als gemeente is zij verantwoordelijk voor (passende) huisvesting en dat mensen niet beneden bijstandsniveau hoeven leven. Het is haar taak om in gesprek te gaan met de corporaties als de huren (streefhuurpercentage) te hoog zijn. De corporatie moet werken voor de doelgroep dus welk streefhuurpercentage is nodig om überhaupt betaalbare nieuwbouw (ook levensloopbestendig!) te kunnen plegen? We hebben zitten tekenen en rekenen: een levensloopbestendige woning met Energielabel C en 1 slaapkamer op BG, een zolder èn een tuin is te realiseren voor € 470 kale huur als het streefhuurpercentage 59% is. Voor zo'n huurprijs moet iemand die in de bijstand zit € 5 per week besparen op boodschappen. Waar de gemeenteraad de grens legt wat haalbaar en betaalbaar is en welke afspraken de gemeente vervolgens maakt met de corporaties, is uiteraard aan de raad om daarover te beslissen en te onderhandelen.

We zijn zeer benieuwd wat de gesprekken met de corporaties opleveren en hopen we dat de gemeenten in de regio ons op de hoogte zullen houden. Mocht er nog vragen zijn, men kan uiteraard via telefoon of e-mail contact met ondergetekende opnemen.

Bijstand in Amsterdam Zuid-Oost is immers evenveel als in een dorp in het Noorden dus er zou voor iedereen voldoende betaalbaar woningaanbod moeten zijn. Een zeer wenselijk gevolg van betaalbare huurprijzen is dat er minder aanspraak gemaakt zal worden op huurtoeslag. Er gaat o.i. te veel huurtoeslag via de huurders naar de corporaties. het gegeven dat directeuren van woningcorporaties meer dan tien keer zoveel verdienen als iemand in de bijstand, snappen we dat de kans groot is dat zulke directeuren niet begrijpen wat de doelgroep nodig heeft. Ze hebben blijkbaar duidelijkere richtlijnen nodig om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Contact kunt u opnemen met Anita Meisner
Telefoon: 0592-269 261


Titel: Huurtoeslag, niet vergeten aan te vragen. Hoe, heel eenvoudig

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Voorwaarden huurtoeslag
U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    U bent 18 jaar of ouder.
-    U huurt een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn: een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel, een eigen toilet met waterspoeling
-    U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
-    U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
-    Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Voorkom dat u moet terugbetalen. Vaak brengt dit gezinnen in de problemen. Men heeft medebewoner(s) zonder dit te hebben doorgegeven of zijn/haar inkomen is veranderd (hoger geworden)

Een medebewoner is iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid of iemand anders. Een medebewoner maakt onderdeel uit van het huishouden van de aanvrager. Het inkomen van een medebewoner telt alleen mee voor de huurtoeslag, niet voor andere toeslagen.

Op de site van de Belastingdienst leest u wat in uw situatie de exacte voorwaarden voor huurtoeslag zijn. Hier leest u ook wat uw maximale inkomen en vermogen mag zijn.


Titel: Huren of kopen

Een discussie die al jaren wordt gevoerd. Uit een recent onderzoek door het ministerie van Wonen en Rijksdienst blijkt dat huurders er bekaaid vanaf komen .

Huurders betalen namelijk meer voor hun woning dan kopers in verhouding tot de waarde van hun woning. Dat blijkt uit het WoOn 2012-onderzoek. Als de maandelijkse woonkosten worden afgezet tegen de WOZ-waarde blijken kopers minder te betalen dan huurders in de in de vrije markt. Nu blijken kopers lagere uitgaven te hebben, terwijl huurders veel lagere inkomens hebben. Toch subsidieert de overheid die koopwoningen zes maal zo veel als huurwoningen. Het wordt dus tijd dat de overheid huren en kopen gelijk gaat behandelen.'

Huurders in een sociale huurwoning van een woningcorporatie betalen € 34,62 per € 1.000,- WOZ-waarde, voor kopers blijft dit beperkt tot € 32,08. Huurders in de vrije sector betalen € 44,16 per € 1.000,- WOZ-waarde. In deze berekening is de hypotheekrenteaftrek nog niet meegenomen, waardoor de werkelijke verschillen nog hoger zullen uitvallen.

Alle Artikelen weergeven
Voorblad ©
Actueel

 

Kalender
<< Oktober 2016 >>

ma di wo do vr za zo
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           


 

Hosting en webdesign mogelijk gemaakt door Schepersite.nl

 
Copyright © 2013 Huurdersplatform Noord Drenthe